AKTUALNI NATJEČAJI

Pri dnu stranice možete ispuniti kontakt obrazac i poslati neobavezan upit sa eventualnim pitanjima koje imate vezano za trenutne natječaje!

Cilj je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti mikro poduzeća putem  IKT-a.

Prihvatljive aktivnosti: Uvođenje i primjena softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz: web stranice, ecommerce i slično.

Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici

Indikativni intenzitet potpore: 85%
Indikativni datum objave: 30.6.2018

Potrebno Vam je jeftino financiranje za kapitalna ulaganja ili obrtna sredstva?

ESIF-ovi zajmovi dijele se na investicijske zajmove i zajmove za obrtna sredstva. Temeljni cilj programa ESIF mikro zajmova, malih zajmova te zajmove za obrtna sredstva je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata u gospodarstvu uz povoljnije uvjete financiranja.

Iznosi financiranja su od 1.000,00 do 50.000,00 € na period do 10 godina uključujući počekKamatna stopa je fiksna tijekom cijelog trajanja otplate te je njen raspon između 0,50% do 1,50% za investicijske zajmove, dok se kamata na zajmove za obrtna sredstva kreću u rasponu od 1,50% do 3,50%.

Više informacije ovdje.

Cilj: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljive aktivnosti: Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu a uključuju uz to i savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje te priprema dokumentacije.

Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 3. travnja 2018. do 29. lipnja 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 200.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  500.000,00 kuna. Ukupna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000, kuna.

Indikativni intenzitet potpore: 35-45%

Indikativni datum objave: 15.01.2018

Poljoprivrednici (OPG, trgovačka društva i obrti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava) imaju mogućnosti ishoditi bespovratna sredstva iz mjere 6.1. (EU fondovi – EAFRD) u iznosu od 50.000€, 100% bespovratno za sljedeće aktivnosti:

 • kupnju domaćih životinja, bilja, sjemenja i sadnog materijala,
 • kupnju, građenje i opremanje gospodarskih objekata,
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme,
 • podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje poljoprivrednog zemljišta,
 • građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja,
 • operativno poslovanje.

Isplata se vrši u tri rate (30%, 50% i 20% iznosa) u najviše tri godine.

Ograničenja:

 • poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 do 49.999€.
 • prihvatljivi korisnici jesu mladi poljoprivrednici odnosno osobe mlađe od 40 godina, koja nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci.
 • korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak.

Natječaj u najavi. 

Više informacija možete saznati ovdje.

Mjera je namijenjena osobama ili tvrtkama koje se minimalno ili u većoj mjeri bave poljoprivredom a istodobno žele pokrenuti neku ne poljoprivrednu djelatnost (uglavnom kuće za odmor). Cilj ove mjere je poticanje razvoja ruralnog turizma ali i održivi razvoj ruralnih područja.

Moguće je ishoditi 100% bespovratna sredstva u iznosu 50.000€ ulaganja za:

 • izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana i ugostiteljskih objekata
 • ostale nepoljoprivredne djelatnosti:

turizam u ruralnom području,

tradicijski obrt, umjetnički obrt uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina,

pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu,

prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda,

moguća je avansna isplata po odobrenju bez bankovne garancije u iznosu od 25.000 eura,

bespovratna sredstva mogu se ishoditi i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge.

 

Kroz Mjeru 6.2. moguće je ishoditi 50.000€ bespovratno, u vrijednosti od 100% prihvatljivih ulaganja u projektu. Pri tome je bitno napomenuti da minimalna vrijednost ulaganja mora iznositi 50.000€ s obzirom da se kroz istu Mjeru može dodijeliti točno 50.000€. Međutim, pri tome vrijednost ulaganja u projektu može iznositi i više, npr. 70.000€ (ostatak iznad 50.000€ snosi investitor iz vlastitih sredstava ili iz kredita).

 

Ograničenja:

 • korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (OPG, obrt ili trgovačko društvo),
 • poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, 2.500 m2 vinograda, 1.500 m2 povrća…),
 • zemljišta moraju biti upisana u ARKOD sustav a životinje u JRDŽ-registar,
 • ulaganje mora biti u području lokalne samouprave (max 5.000 stanovnika) u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva,
 • potrebno je uspostaviti knjigovodstvo najkasnije na kraju provedbe aktivnosti,
 • korisnik mora biti početnik u djelatnosti turizma,
 • nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu.

 

Kroz ovu mjeru moguće je ulagati u sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 • SEKTOR PRERADE I/ILI MARKETINGA I/ILI IZRAVNE PRODAJE PROIZVODA OBUHVAĆA:

građenje i/ili opremanje građevina za preradu,

skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda i

marketing proizvoda (izrada mrežne stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala).

 

 • SEKTOR PRUŽANJA USLUGA U RURALNIM PODRUČJIMA OBUHVAĆA:

kupnju opreme (koja nema vlastiti pogon) za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim, komunalnim i građevinskim poslovima,

kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog vozila najveće dopuštene nosivosti do 3.500 kg, dužine do 6 m, snage motora do 100 kW i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) za korisnike/poljoprivredna gospodarstva čije je sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km²,

građenje i/ili opremanje:

dječjeg vrtića,

igraonice za djecu,

građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe,

građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva,

sportsko-rekreativnih građevina,

građevine za pružanje veterinarskih usluga,

IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga,

građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata,

frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela.

 

 • SEKTOR TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA OBUHVAĆA:

obrte za izradu suvenira – obuhvaća građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta.

 

 • SEKTOR TURIZMA U RURALNOM PODRUČJU OBUHVAĆA:

građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme,

kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja turističkih usluga,

kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga.

Izmjene se odnose na:

 • ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B«. Naselja koja se nalaze u turističkim razredima »A« ili »B« isključena su iz prijave na navedenu Podmjeru,
 • prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 20 spavaćih mjesta,
 • korisnik ne mora u trenutku prijave na natječaj imati izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja (građevinsku dozvolu, potvrdu MZOIE) već navedeno treba prikupiti najkasnije do konačnog Zahtjeva za isplatu (u roku 3 godine od primitka Odluke o odobrenju sredstava),
 • ključna izmjena prema novom Pravilniku odnosi se na to da nositelj/odgovorna osoba najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Natječaj u najavi.

Više informacija možete saznati ovdje.

Poljoprivrednici (OPG, trgovačka društva i obrti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava) imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva u iznosu od 15.000€, 100% bespovratno iz Mjere 6.3 (EU fondovi – EAFRD) za nabavu:

 • poljoprivredne mehanizacije,
 • nove nasade,
 • izgradnju pomoćnih objekata,
 • kupnju domaćih životinja,
 • opremanje gospodarskih objekata,
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje poljoprivrednog zemljišta,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i niz drugih ulaganja.

Ograničenja:

 • poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000€do maksimalno 7.999€,
 • u trenutku prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

Bespovratna sredstva moguće je ishoditi u iznosu od 15.000,00€. Udio bespovratnih sredstava u ukupnom ulaganju iznosi 100% vrijednosti ulaganja.

Natječaj u najavi. 

Više informacija možete saznati ovdje.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (trgovačka društva i obrti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava) imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području u iznosu od 3.500,00 do 200.000,00€, 70% bespovratno sljedeće aktivnosti:

 • izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata,
 • projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta,
 • za razvoj drugih nepoljoprivrednih djelatnosti:

*turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga),

*tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje),

*pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima),

*prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda.

 

Ograničenja:

 • potencijalni prijavitelj mora biti upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno 12 mjeseci,
 • ekonomska veličina gospodarstva mora biti minimalno 2.000€,
 • ulaganje se mora provoditi u naselju do 5.000 stanovnika. 

Natječaj u najavi.

UNAPREĐENJE POSLOVANJA MIKRO MSP-OVA UVOĐENJEM IKT – VAUČERI

Cilj: povećanje konkurentnsoti i učinkovitosti mikro poduzeća putem  IKT-a.

 

Prihvatljive aktivnosti: Uvođenje i primjena softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz: web stranice, ecommerce i slično.
Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici

Indikativni intenzitet potpore: 85%
Indikativni datum objave: 30.6.2018

Cilj: Doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljive aktivnosti: Softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Prihvatljivi korisnici: mikromali i srednji poduzetnici

Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: nije poznato

Indikativni intenzitet potpore: 65-85%

Indikativni datum objave: 30.6.2018

Cilj: Razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima/uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.

Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici

Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: nije poznato

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum objave: 29.6.2018

Cilj: Povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljive aktivnosti: Potpora MSP–ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća:

 • nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja
 • prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
 • troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište
 • izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu
 • sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova

Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici

Indikativni intenzitet potpore: 65% – 85%

Indikativni datum objave: 30.6.2018

Svi poduzetnici kojima su bespovratne potpore iz raznih razloga (neprihvatljiva djelatnost, ulaganje i sl.) nedostižne, a ESIF mikro i mali zajmovi do 50.000 eura nedovoljno veliki, mogli bi izvor financijskih sredstava za planirane investicije pronaći upravo u ESIF kreditima. Uz dosad najviše iznose kredita sufinancirane EU fondovima, osnovne su odrednice ovih kredita niska kamatna stopa i dug rok otplate.

„ESIF Krediti za rast i razvoj“ novi su financijski instrument HBOR-a uspostavljen u suradnji s poslovnim bankama s ciljem olakšavanja pristupa dugoročnim investicijskim kreditima malim i srednjim poduzećima. Financijska sredstava za kredite osiguravaju HBOR i tri poslovne banke (ZABA, PBZ i ESB) u omjeru 50:50. U jednakom su omjeru utvrđene i kamatne stope koje će, uz HBOR-ovih 0% na polovicu iznosa kredita, te tržišnu kamatnu stopu poslovne banke na drugu polovicu iznosa, korisniku u konačnici donijeti uvjerljivo najpovoljniju konačnu stopu između 1 i 2%.

Kreditima od 100 tisuća do 3 milijuna eura (10 milijuna u sektoru turizma) financirat će se ulaganja u kupnju zemljišta, kupnju/izgradnju građevinskih objekata, nabavu strojeva i opreme, software-a i sl.  Također, 30% iznosa kredita poduzetnici će moći uložiti u obrtna sredstva vezana za predmetno ulaganje.

Prihvatljivi korisnici su poduzeća do 250 zaposlenih koja posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit i to u sljedećim sektorima:

 • Turizam
 • Prerađivačka industrija
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Informacije i komunikacije
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperateri)
 • Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
 • Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti
 • Ostale uslužne djelatnosti

 

Krediti se odobravaju na temelju investicijske studije uz rok otplate do 12 godina i poček do 2 godine (za sektor turizma 17 godina uz 4 godine počeka). Dodatnu pogodnost predstavlja i činjenica da su poduzetnici oslobođeni svih naknada koje inače prate obradu i odobravanje komercijalnih kredita.

Na raspolaganju je ukupno 220 milijuna eura, a krediti su dostupni do iskorištenja sredstava.

Više informacija možete saznati ovdje.

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo on-line- Pošaljite nam svoj upit i odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.