MINIMALNA PLAĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.

Zakonom o minimalnoj plaći (NN 39/2013) koji je na snazi od 11. travnja 2013. godine propisan je način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezinog utvrđivanja, kao i provedba nadzora nad primjenom odredbi Zakona.

Minimalna plaća je u smislu Zakona, najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu. Pravo na minimalnu plaću, prema odredbama Zakona, imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu.

Visina minimalne plaće za 2018. godinu propisana je Uredbom Vlade RH (NN 122/17) i iznosi 3.439,80 kuna bruto. Primjenjuje se od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Primjena minimalne plaće odnosi se na plaću za rad u mjesecu siječnju koja se većinom isplaćuje u veljači.

Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu. Iznimno se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog uredbom.

Nadzor nad primjenom Zakona o minimalnoj plaći obavljaju središnja tijela državne uprave koja su po posebnim propisima ovlaštena za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem, a nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda, središnje tijelo državne uprave nadležno za financije.

Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako u propisanim rokovima ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj prema odredbama Zakona. Novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

Preuzmi sadržaj u pdf obliku!

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo on-line- Pošaljite nam svoj upit i odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.