Ugovor o djelu

 In Novosti, Obrasci

Napominjemo da je ovaj obrazac ugovora isključivo dan kao primjer te ne predstavlja gotov ugovor, zbog čega ne snosimo odgovornost za možebitnu štetu koja korisniku može nastati njegovom upotrebom.

Preuzmi pdf

Društvo d.o.o iz ……………….., ul. ……………, zastupano po direktoru ……………….., (u nastavku teksta: Naručitelj),
i
Ime Prezime iz ……………….., ul. ……………, (u nastavku teksta: Izvršitelj) sklopili su dana …………… u ……………

UGOVOR O DJELU
Članak 1.
Ugovorne strane suglasne su da će Izvršitelj osobnim radom za Naručitelja izvršiti posao
………………….
Članak 2.
Izvršitelj će ugovoreno djelo izvršiti u prostoru Naručitelja, na adresi ………………….
Članak 3.
Naručitelj se obvezuje Izvršitelju osigurati prostor za potrebe izvršenja djela iz ovog
ugovora te mu staviti na raspolaganje sredstva za rad i potreban materijal koji se sastoji od
………………..
Članak 4.
Izvršitelj se obvezuje ugovoreno djelo izvršiti sukladno pravilima struke, te prema
primljenim uputama naručitelja.
Članak 5.
Izvršitelj se obvezuje ugovoreno djelo izvršiti najkasnije do/u roku od ……………… dana
(od dana potpisivanja ovog ugovora).
Članak 6.
Naručitelj se obvezuje pregledati i primiti posao, te po njegovom završetku, u roku od
………. dana, isplatiti Izvršitelju naknadu u iznosu od ………… kuna, na žiro račun
Izvršitelja ……………….. koji se vodi kod …………………… banke.
Članak 7.
Porez i doprinos na iznos iz članka 6. ovog Ugovora, obračunava i isplaćuje Naručitelj.
Napominjemo da je ovaj obrazac ugovora isključivo dan kao primjer te ne predstavlja gotov ugovor, zbog čega
ne snosimo odgovornost za možebitnu štetu koja korisniku može nastati njegovom upotrebom.
Članak 8.
O svim možebitnim nedostacima Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja pisanim putem nakon
primitka i pregleda obavljenog posla.
Izvršitelj se obvezuje ustanovljene nedostatke otkloniti u primjerenom roku.
Članak 9.
Nakon primitka i pregleda obavljenog posla, Izvršitelj ne snosi odgovornost za nedostatke
koji su se mogli uočiti prilikom pregleda, osim ako je za njih znao, a nije ih pokazao
Naručitelju.
Članak 10.
Na prava i obveze ugovornih stranaka, koja nisu ureñena ovim ugovorom, primjenjuju se
odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na ugovor o djelu.
Članak 11.
Za sporove koji mogu nastati u vezi primjene ovog Ugovora, a koje ugovorne stranke neće
moći riješiti sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka stranka zadržava
dva primjerka.
U znak prihvata svih prava i obveza iz ovog ugovora, ugovorne strane vlastoručno ga
potpisuju.
Izvršitelj: Naručitelj:
_________________ ____________________

Recent Posts

Leave a Comment

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo on-line- Pošaljite nam svoj upit i odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.